Future Food

ทำความรู้จักแนวคิดอาหาร Future Food

Future Food คือ เทรนด์อาหารอย่างนึงของอุตสาหกรรมอาหารโลก ที่ต่อยอดกระบวนการผลิตอาหารให้ตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน ไปพร้อมกับสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนต่อโลก เป็นที่มาของความหลากหลายในการต่อยอดที่ไม่จำกัดรูปแบบหน้าตาของอาหารอนาคต ขอเพียงทำแล้วตอบโจทย์“ดีต่อใจ-ดีต่อสุขภาพ-ดีต่อโลก” ตัวอย่างแนวคิดกว้างๆ ของ... “อาหารอนาคต”
 1. แนวคิด (Novel Food)
  นำวัตกรรมองค์ความรู้มาใช้ยกระดับวัตถุดิบอาหารทางเลือกรูปแบบใหม่ๆ เช่น
  • เนื้อเทียม (Plant based protein) จากโปรตีนทางเลือก พืช เห็ด และธัญพืชต่างๆ
  • เนื้อจากแล็บ (Cultured meat) การเพาะตัวอย่างเนื้อเยื่อเซลล์สัตว์ให้เพิ่มปริมาณ
  • อาหารนวัตกรรมใหม่ อย่างใช้ Nano Food ทำน้ำพริกกะปิผง
  • ซูปเปอร์ฟู้ด อาหารใหม่ๆ ที่ให้สารอาหารสูงกว่า เช่น แมลง สาหร่าย
 2. แนวคิด (Functional Foods)
  อาหารปกติที่มีการคิดใส่เพิ่มคุณประโยชน์ทางโภชนาการเฉพาะเข้าไปส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ และตัดลดสารอาหารที่ให้ประโยชน์น้อยออกไป เช่น นม Lactose Free สำหรับผู้แพ้นมวัว หรือโปรตีนบาร์เพื่อสุขภาพที่เพิ่มคุณประโชยน์โดยใช้โปรตีนจากผงจิ้งหรีดบด
 3. แนวคิดเกษตรอินทรีย์ (Organic Food)
  ผลิตวัตถุดิบอาหารจากการเพราะปลูกพืชผัก ทำฟาร์มปศุสัตว์ ด้วยการใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ที่คำนึงถึงการพึ่งพากันของระบบนิเวศทางธรรมชาติทั้งระบบ ลดหรือไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้ได้วัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน ดีต่อผู้บริโภคและดีต่อสิ่งแวดล้อม
 4. แนวคิด (Zero Waste Cooking)
  คำนึงถึงการลดขยะเหลือทิ้งจากขั้นตอนสร้างอาหาร ทั้งการเพราะปลูก ขนส่ง แปรรูป ปรุงอาหาร ทำแพคเกจจิ้ง เพราะขยะจากอาหารเหลือทิ้งที่ฝังกลบดินให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ ก็มีส่วนเพิ่มก๊าซมีเทนที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลต่ออุณภูมิโลกสูงขึ้นเช่นกัน