ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพจัดงาน APEC ของประเทศไทยภายใต้แนวคิด Open Connect Balance

 • APEC คือกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายหลัก สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในมิติสังคมด้านต่าง ๆ
 • โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ย. พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ไทยได้รับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพ APEC ปี พ.ศ. 2565 จากนิวซีเเลนด์ พร้อมประกาศแนวคิดหลัก “Open Connect Balance” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

 

The Importance of hosting APEC meeting in Thailand under the concept of Open Connect Balance

 • APEC is the Asia-Pacific Economic Cooperation Framework. Founded in 1989 with the aim of building cooperation in economics, trade, and investment in various social dimensions.
 • On November 12, 2021, Thailand was honored to be hosting the APEC meeting in 2022 after New Zealand and announced the meeting concept of "Open Connect Balance"

ประโยชน์ของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปค

การเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งนี้ คือโอกาสที่ไทยจะได้ส่งเสริมนโยบาย และทิศทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ฟื้นฟูการเดินทางท่องเที่ยว การทำธุรกิจแบบพบหน้า และได้โอกาสแสดงศักยภาพความพร้อมในการปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิดโดยที่ยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้

ประชาชนอยู่ดีกินดี
21 เขตเศรษฐกิจเอเปค มีมูลค่า GDP รวมเกือบครึ่งของการค้าโลก การแลกเปลี่ยนในการประชุมช่วยให้เกิดความร่วมมือ และส่งเสริมธุรกิจการลงทุนให้เจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งรายได้ การสร้างงาน และการเติบโตร่วมกันของทั่วทั้งภูมิภาค

การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น
ความร่วมมือของภาคนโยบายได้ริเริ่มให้มีแผนอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ช่วยให้การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกถูกปรับลดขั้นตอนให้สะดวกรวดเร็ว ทั้งการเริ่มต้นทำธุรกิจ การรับเครดิต หรือสมัครขอใบอนุญาตต่าง ๆ

โลกสะอาด เราสุขภาพดี
การประชุมเอเปคช่วยกำหนดทิศทางการประกอบการของภาคธุรกิจให้คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร พัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อให้เราและโลกอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีสุขภาพที่ยืนยาว

ใช้พลังงานสะอาด ลดคาร์บอนให้โลก
เอเปคมุ่งมั่นให้ทั้งภูมิภาคลดการปล่อยคาร์บอนสู่โลกลง 45% ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมีการตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน พิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดใหม่ ๆ และพลังงานจากไฮโดรเจนสีเขียว

สุขภาพและชีวิตที่ยืนยาว
เอเปคกับประเด็นเรื่องสุขภาพ Rethinking Healthcare After the Pandemic ที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นว่าการระบาดใหญ่ได้ยกระดับการดูแลสุขภาพให้เป็นวาระของโลก ที่ต้องร่วมมือกันวางแผนหาทางออกและเตรียมพร้อมรับมือ

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 15 บริษัทยารายใหญ่ของโลก ยังได้เพิ่มงบลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้วยมูลค่าสูงถึง 33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 45% จากปี พ.ศ. 2559 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพ ที่จะช่วยให้ชีวิตของประชาชนยืนยาวและเตรียมพร้อมต่อการระบาดใด ๆ ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Source: https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/542535 บทสัมภาษณ์ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ เอเปคไทย

 

Thailand's benefits in hosting APEC meeting

Hosting this year's APEC meeting is an opportunity for Thailand to promote the policy and development directions that benefit the Asia-Pacific region. It also stimulates the country's economy, travel and leisure businesses, on-site business opportunities, and the chance to prove the country's ability for Covid 19 new normal living lifestyle while still being able to drive the economy.

People's well-being
21 APEC economic zones create total GDP value for nearly half of global trade. Exchanges during meeting foster cooperation and prosperous investment business. It brings income, job creation, and collective growth across the region.

Easier to do business
The government's policy sector cooperation has initiated an investment facilitation plan to simplify the business process for member countries to facilitate. Either starting a business, getting credit, or applying for various licenses.

Healthy World, Healthy us
The APEC meeting helps shape the direction of business operations concerning sustainability in all dimensions, focusing on the impact on the environment and food chain and developing green technology for humans and the world's environment to live together safely, healthy, and happily.

Use green energy to reduce carbon for the World
APEC is committed to the entire region to reduce 45% of global carbon emissions by 2030. The members agree to increase the use of renewable energy and consider investing in new green energy technologies including hydrogen.

Healthy living and long life
APEC and the Rethinking Healthcare After the Pandemic issue point all sectors to realizing that the outbreak has elevated health care to the world's agenda and led all sectors to work together to prepare themselves, create a plan and find a solution.

In addition, in the year 2021, 15 world's major pharmaceutical companies also increased their investment in research and development (R&D) by up to $33 billion, an increase of 45% when compared to 2016, reflecting the change in the health care business to help people live longer and better prepared for any outbreak in the future.

Source: https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/542535 Interview with Dr. Poj Aramwattana Non, Chairman of APEC CEO Summit 2022 and Member of the APEC Thai Business Advisory Council.

ประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลลัพธ์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคครั้งนี้

การประชุมเอเปคระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีหัวข้อและประเด็นที่โลกกำลังเผชิญเพื่อค้นหาแนวทางในการก้าวข้ามความท้าทายนี้ร่วมกัน และแน่นอนว่าผลลัพธ์หลังการประชุม คือวาระที่ภาคเอกชนจะเริ่มลงมือสานต่อ และลงมือแก้ไขในทุกประเด็นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้คนทุกคนเป็นที่ตั้ง ด้วยเป้าหมายของการประชุมคือการพัฒนาธุรกิจการค้าให้เติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

(OPEN) เปิดกว้างให้ทุกโอกาสเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุด มีมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60% ของทั้งโลก ซึ่งจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวจากภาวะซบเซา 3 ปี ที่ผ่านมา

(Connect) เชื่อมโยงในทุกมิติ หารือแนวทางส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย ผ่านการจัดตั้งกลไก APEC Safe Passage Taskforce อาทิ การอำนวยความสะดวกอาชีพสำคัญ เช่น ลูกเรือ การส่งเสริมระบบการแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพในภูมิภาค และขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้น

(Balance) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรับผิดชอบ มีสมดุล ให้ทุกคนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว วางเป้าหมายให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การค้า การลงทุน การจัดการทรัพยากรมีความยั่งยืน จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Issues that Thailand expects a concrete result from the hosting of the APEC meeting

The APEC Conference between 16-18 November 2022 addresses the topics and issues that the world is now facing to find solutions to overcome this challenge together. The results after the meeting are the challenge that the private sector will start to carry on and take action to resolve all issues with the consideration of the benefit of all people in order to meet the goal of the meeting which is developing and growing the business comprehensively and sustainably.

(OPEN) Open to all opportunities to promote trade and investment by consolidating the region's economy through the Free Trade Area of Asia-Pacific (FTAAP). FTAAP is the largest free trade area, which values more than 60% of the world's economy. The region will play a significant role to recover the world's economy from the stagnation of the past three years.

(Connect) Connected in all dimensions. The discussion of ways to promote convenient and safe travel through the establishment of APEC Safe Passage Taskforce mechanisms to facilitate significant occupations such as crew members, promoting information-sharing systems for regional health, and expanding the qualification of the APEC Business Travel Card holder to cover a wider range of travelers.

(Balance) Promote responsible and balanced economic growth. Everyone is able to involve in economic development through the creation of Bangkok's goals on bio-economy circular and green economy, set goals for zero greenhouse gas emissions, trade, investment, and sustainable resource management to manage waste efficiently and together to conserve the environment.

Future Food คืออะไร

“ถ้าจะให้นิยามให้ง่ายที่สุดมันคืออาหารที่รองรับความต้องการของโลกในอนาคต ในยุคที่กำลังจะเจอวิกฤตโลกร้อน โรคระบาด และภาวะความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหาร หรือพูดง่าย ๆ ว่ามันคืออาหารที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาในวันข้างหน้า”

แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF


“อาหารที่ดีต่อมนุษยชาติและดีต่อธรรมชาติ ซึ่งมี 3 เมกะเทรนด์ใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแรกคือ ความมั่นคงทางด้านอาหาร การขาดแคลนอาหารในอนาคต หรือพื้นที่เพาะปลูกที่มีน้อยลง อย่างที่สองอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ที่ผู้บริโภคกำลังมองหาอยู่จำนวนมาก และอย่างสุดท้ายคือการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด


“ผมใช้ 3 แกนหลักในการนิยามอาหารอนาคต คือ ต้องดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ และดีต่อโลก นั่นคือบริบทที่เราทุกคนจับมือร่วมกัน สร้างโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสุขภาวะของทุกคน บนระบบอาหารที่มีความเกื้อกูล ยืดหยุ่น มั่นคงและยั่งยืน ไม่มีคนใดและธุรกิจใดในโลกที่จะมีสุขภาพแข็งแรงบนโลกที่ทรุดป่วยได้”

คุณสันติ อาภากาศ
CEO and CO-FOUNDER TASTEBUD LAB, BIO BUDDY, and FUTURE FOOD NETWORK


What is Future Food?

“Simplest defined, it's a food that the world will need in the future. In the era of global warming crisis, epidemic and risk of food shortage, or to put it simply, it is food born to support the problems in the future.”

Dan Pathomvanich, Chief Executive Officer of NR Instant Produce Public Company Limited or NRF


“Food is good for humanity and nature linked to the big three megatrends. The first is Food security, future shortages, or less cultivable land. Second, the healthy food that consumers are looking. Lastly, environmentally friendly production.”

Thanyachet Ekvejwit, Chief Operating Officer of The Minor Food Group Co., Ltd.


“I use three core principles to define the food of the future: good for the heart, healthy, and good for the planet. This is the context of joining opportunities for sustainable development for well-being in a supportive, resilient, stable, and sustainable food system. Neither human nor any business in the world will be healthy on a sick planet.”

Mr. Santi Aphakat
CEO and CO-FOUNDER TASTEBUD LAB, BIO BUDDY, and FUTURE FOOD NETWORK


 

Future Food มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับเอเปคอย่างไร?

เบื้องหลังแนวคิดของการพัฒนาอาหารแห่งอนาคต หรือ Future Food ที่มีการมุ่งเน้น 3 สรรพคุณ คือ ดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ และดีต่อโลกนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความท้าทายของโลก อย่างสภาวะความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) คือ สภาวะที่ทุกคน และทุกช่วงเวลาเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะด้วยความสามารถทางกายภาพหรือเศรษฐกิจก็ตาม อีกทั้งอาหารที่ได้รับจะต้องปลอดภัย มีคุณค่าด้านโภชนาการต่อร่างกาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
- นิยาม โดย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO -

 

How important of Future Food and its relation to APEC?

The concept of future food development focuses on 3 benefits which are good for the heart, good for health, and good for the world. This is the direction of innovation development that arises to respond to the problems and challenges of the world. For Food security state is the condition that everyone can access enough food at any time whether by physical or economic ability. In addition, the food received must be clean, and nutritional enough for the body to achieve satisfaction and respond appropriately.

- Defined by the Food and Agriculture Organization of the United Nations or FAO -

 

ปัจจัยหลัก ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่

 1. จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 2. ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตและพื้นที่การเกษตรลดลง
 3. การขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร
 4. การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
 5. พฤติกรรมการบริโภคที่ทำให้เกิดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ท่ามกลางความกังวลของโลกจากราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงคราม และค่าขนส่งที่แพงขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมอาหารได้รับผลกระทบทั่วโลก ความมั่นคงด้านอาหารเป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไข โดยแนวคิดการพัฒนา Future Food อาจเป็นทั้งโอกาสและทางรอดของโลก ที่กลุ่มเอเปคควรเปิดกว้างสร้างความร่วมมือร่วมกัน

 

The main factors affecting food security are:

 1. The world's population is increasing rapidly.
 2. Global warming has reduced productivity and farmland.
 3. Water shortage for agriculture.
 4. Labor shortage in agriculture.
 5. Consumption behaviors that cause food waste and create more food garbage.

Food prices rising caused by the war and higher shipping costs after the Covid-19 crisis have affected the food industry around the globe and become a global concern. Food security is a problem that all countries must work together to solve. The Future food development concepts may be both an opportunity and a way of survival for the world, to make this happen the APEC should be open to building cooperation.

 

โอกาสที่น่าสนใจของประเทศไทย

โอกาสที่น่าสนใจของประเทศไทยใน Agenda ที่สำคัญของประชาคมโลกนี้ เกิดจาก 2 จุดแข็ง คือ ความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้เรามีความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในระดับค่อนข้างสูง และการผลักดันนโยบายด้านอาหารที่สำคัญในหลายมิติ

 • ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตร ไทยจะผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับนโยบาย “3S” ได้แก่ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security & Sustainability ความมั่นคงและความยั่งยืนของภาคการเกษตร พร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ผลักดันประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ผ่านนโยบาย 5 ด้าน 1) สนับสนุนความปลอดภัยทางอาหาร อำนวยความสะดวกทางการค้า 2) ปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 3) ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 4) ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคเกษตรและอาหาร 5) สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ผลักดันให้ไทยขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่เราเรียกกันว่า BCG Economy Model

โดยรัฐบาลได้ต่อยอดนโยบายเหล่านี้จากความได้เปรียบของประเทศไทย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม นำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มศักยภาพให้เราพร้อมแข่งขันในระดับโลก ผลักดันแนวคิดการลงมือทำงานจริงในทุกระดับและทุกแง่มุมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เราเป็นแม่แบบการพัฒนาให้กับกลุ่มความร่วมมือเอเปคได้

 

Interesting opportunities in Thailand


The opportunities of Thailand in this global agenda arise from 2 strengths: the outstanding biodiversity and abundance that give us a relatively high level of food security and food policy advocacy in many dimensions.

 • Strengthen agricultural cooperation policy. Thailand will push forward the BCG economic concept along with the “3S” policy, namely Safety, which refers to the safety of food, Security & Sustainability means stability and sustainability of the agricultural sector and promote technology and innovation to increase opportunities for access to the digital economy.
 • Pushing forward the main issues that will help support the policy of Thai Kitchen to the World through 5 policies 1) Support food safety by facilitating trade 2) Improving livelihoods and well-being 3) Promote the sustainability of natural resources 4) Promote innovation and technology in the agricultural and food sectors 5) Creating a balance of economy, society, and environment.
 • Pushing Thailand to drive the concept of holistic economic development that we call the BCG Economy Model.

The government has built these policies from the advantages of Thailand in terms of natural resources, biodiversity and culture. Bringing innovation to increase our potential to compete on a global scale and pushing the concept of action into works practically at all economic levels, so that we can be a model of development for the APEC Cooperation group.

โครงการ Future Food กำเนิดขึ้นทำไม สร้างอิมแพคอย่างไรบ้าง

 • ประเด็นเด่นจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมักกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนทั่วโลก โดย Future Food for Sustainability คือประเด็นที่ไทยต้องการผลักดัน กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดกิจกรรมประกวดเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพอาหารแห่งอนาคต “Plate to Planet จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม” ผลักดันคนรุ่นใหม่โชว์ Soft Power ด้านอาหารสู่สายตาผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท พร้อมโอกาสต่อยอดทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของไทย
 • และนี่คือโฉมหน้า 21 เมนูอาหารแห่งอนาคต จาก 21 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบทดลองขายจริง ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด เพื่อให้ทุกท่านได้ลิ้มรสชาติ และร่วมโหวต 4 ทีมสุดท้าย ที่จะได้รับรางวัล ได้รับเกียรติและโอกาสต่าง ๆ มากมาย

 

Why was the Future Food project created? How does it make an impact?

 • Highlights from APEC Summits are often a trend that has caught the attention of investors around the world. Future Food for sustainability is an issue that Thailand wants to push. The Public Relations Department has organized contest activities to support a future food startup. “Plate to Planet, This Dish is for the Environment”, pushing the new generation to show Soft Power in food to the eyes of leaders in 21 economic zones, to win prizes worth more than 2.5 million baht, along with opportunities to expand their business with leading companies in Thailand.
 • This is the 21 future food menus from 21 teams that have passed through the sales trial round which will host at the activity yard, Central World Shopping Center. So that everyone can taste and vote for the final 4 teams that will receive prizes, honors, and opportunities.

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารอนาคต

 • องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สรุปนิยามของความมั่นคงทางอาหารให้ง่ายขึ้นโดยอยู่ในองค์ประกอบสำคัญ 4 ข้อ ดังนี้
 • Global Food Security Index ประเทศไทยอยู่อันดับ 51 จาก 113 ประเทศ

APEC กับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหาร จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 2 คือ ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (end hunger, archive food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) ซึ่งมีประเด็นครอบคลุม ดังนี้

 1. การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีโภชนาการ
 2. ยุติภาวะทุพโภชนาการ (ภาวะขาดสารอาหาร จากการทานอาหารไม่สมดุล)
 3. เพิ่มผลิตภาพการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ ของการเกษตรรายย่อยซึ่งรวมถึงผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรที่ทำกินในครัวเรือนแบบยังชีพ คนเลี้ยงปศุสัตว์และประมงพื้นบ้าน
 4. เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยพัฒนาคุณภาพดินได้
 5. ความหลากหลายทางพันธุกรรม การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สมาชิกสหประชาชาติ (UN) ร่วมกันรับพันธะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโลกที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ที่มองครบทุกมิติความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับโลก เพื่อให้เราอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืน ซึ่งการแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาโลกที่ยั่งยืนร่วมกัน ภายในปี ค.ศ. 2030 นี้ได้สำเร็จ

 

Additional facts of the Future Food

 • The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has simplified the definition of food security into 4 key elements as follows:
 • Global Food Security Index Thailand ranked 51st out of 113 countries.

APEC and sustainable development: To achieve food security the Sustainable Development Goal (SDGs). Number two is to end hunger, achieve food security, enhance nutrition and promote sustainable agriculture covering the following topics:

 1. Access to safe and nutritious food.
 2. End malnutrition (malnutrition from an unbalanced diet).
 3. Increase productivity to access resources, and opportunities for small-scale agriculture,
  including women, indigenous, subsistence farmers, livestock herders, and local fishermen.
 4. Sustainable agriculture, climate change adaptation, and improved soil quality.
 5. Genetic diversity, equal access, use, and fair benefits sharing.

Members of the United Nations (UN) join forces to promote 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that look at all dimensions of the connection between people and the world. So that we can live in harmony with the environment on the planet in a sustainable way, which solves the problem of food security, promoting sustainable farming methods is the key to helping us achieve the Sustainable Global Development Goals by 2030 together.